Hospodina miluji; on slyší můjhlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Žalm 116,1-2
Důležité informace
Hledání odpovědí
Chceš vědět, kdo jsi a kam směřuje tvůj život? Jsi pánem svých názorů a postojů? Máš odvahu pokládat si těžké otázky, i když všichni kolem se chovají stádovitě? více ZDE
Nenechte si ujít

Matouš 10, 5 - 15

poradce - 8:02 22.4.2013
Těchto Dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: \\"Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte, jděte raději ke ztraceným ovcím lidu izraelského. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.
Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vyhánějte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasků, neberte si na cestu mošnu, ani dvoje šaty, ani obuv, ani hůl, neboť hoden je dělník své mzdy.
Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden; u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet.
Když vstoupíte do domu, řekněte: Pokoj vám. A budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj vrátí k vám. A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou. Amen pravím vám, lehčeji bude zemi sodomské a gomorské v den soudu než tomu městu.\\"